میزبانی وب لینوکس، حداکثر امکانات… حداقل هزینه!

توابع نا امن PHP در ریماهاست غیر فعال هستند

نویسنده: | بهمن ۲۶, ۱۳۹۴ | مطالب جدید |

ریماهاست به منظور افزایش امنیت وب سایتهای مشتریان، برخی از توابع نا امن PHP که کاربرد چندانی نیز ندارند را غیر فعال نموده است. بدیهی است مشتریانی که از یکی از توابع زیر استفاده میکنند، یا در قالب سایت آنها از چنین توابعی استفاده شده با مشکل نمایش در سایت خود روبرو خواهند بود. لذا در صورتی که راه حل دیگری به جز استفاده از چنین توابعی ندارند ریما هاست خدمات میزبانی اختصاصی یا Virtual Host را به آنها پیشنهاد می نماید که با استفاده از آن نوع خدمت انعطاف پذیری بیشتری در پیکربندی سرور خواهند داشت.

توابع غیر فعال عبارتند از:

crack_check, crack_closedict, crack_getlastmessage, crack_opendict, psockopen, php_ini_scanned_files, hell_exec, system,dl, ctrl_dir, phpini, tmp, safe_mode, systemroot, server_software, get_current_user, HTTP_HOST, ini_restore, popen, exec, shell_exec, suExec, passthru, pclose,proc_open, proc_nice, proc_terminate, proc_get_status, proc_close, pfsockopen, leak, apache_child_terminate, escapeshellcmd, escapeshellarg, posix_geteuid, posix_setsid, posix_setuid, posix_access, posix_ctermid, posix_get_last_error, posix_getcwd, posix_getegid, psix_geteuid, posix_getgid, posix_getgrgid, posix_getgrnam, posix_getgroups, posix_getlogin, posix_getpgid, posix_getpgrp, posix_getpid, posix_getppid, posix_getpwnam, posix_getpwuid, posix_getrlimit, posix_getsid, posix_getuid, posix_initgroups, posix_isatty, posix_kill, posix_mkfifo, posix_mknod, posix_setegid, posix_seteuid, posix_setgid, posix_setpgid, posix_setsidposix_setuid, posix_strerror, posix_times, posix_ttyname, posix_uname, symlink, eval

Shares
Share This